පාරිසරික ප්‍රදර්ශනාගාරය

කාර්යාල පරිසරය

කාර්යාලය03
කාර්යාලය01
කාර්යාලය

කර්මාන්තශාලා සංචාරය

fac01
fac02
fac03
fac04
fac05
fac09
fac07
fac08
fac06
fac10
fac11
fac12